Biz bilen habarlaşyň

içerki iberişler
* müşderiniň isleýşi ýaly islendik içerki aragatnaşyk kärhanasynyň üsti bilen bukjany iberýäris. has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
 
 
halkara iberişler
* bukjany dhl, fedex, ups, tnt, ems ýa-da başga ýol bilen iberýäris.
* iberiş bahasy, ýük daşamak ätiýaçlandyryşyny goşmak bilen bukjanyň ululygyna, agramyna, barjak ýerine we bahasyna esaslanýar.
* daşaýjy, iberişleriňizi we has ösen aýratynlyklary dolandyrmak üçin adatça onlaýn hasap berýär.
* ähli eksport syýasatlaryna we düzgünlerine boýun egýäris. käbir önümler çäklendirilen bolup biler we eksport çäklendirmeleri ugradyş wagtynyň gijikmegine sebäp bolup biler.
* müşderiniň isleýşi ýaly iberiş usulyny hem kabul edýäris.
* soragyňyz bar bolsa biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. sagbol!
 

dhl

dhl nyşany

halkara ýük daşamak, wagtynda, her gezek.

dhl ekspress nemes logistika kompaniýasynyň “deutsche post dhl” halkara gyssagly poçta hyzmatlaryny berýän bölümidir. “Doýçe post” dünýädäki iň uly logistika kompaniýasydyr. dhl deňiz we howa poçta boýunça dünýä bazarydyr.

fedex korporasiýasy

fedex nyşany

fedex korporasiýasy, Tennessi ştatynyň Memfis şäherinde ýerleşýän amerikan global kurýer iberiş hyzmatlary kompaniýasydyr. "fedex" ady 1973-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli ulanylan kompaniýanyň asyl howa bölüminiň, federal ekspressiň adynyň gysgaldylan gysgaltmasydyr.

birleşdirilen posilka hyzmaty

ups logo

Demirgazyk Amerikanyň birleşen bukjasy hyzmaty, adatça ýokary göterilmeler diýlip atlandyrylýar we markalar (ýokary göteriliş görnüşinde) markasy dünýädäki iň uly iberiş we logistika kompaniýasydyr. Amerikanyň global paket gowşuryş kompaniýasy merkezi, uly atlanta şäheriniň bir bölegi bolan çägeli çeşmelerde, georgiýada ýerleşýär. “ups” dünýäniň 220-den gowrak ýurdunda we sebitlerinde 6,1 milliondan gowrak müşderä günde 15 milliondan gowrak paket iberýär.

aňlatma

tnt nyşany

global ekspress paýlanyşyny, logistika we posylkalaryň we ýükleriň halkara poçta hyzmatyny hödürleýän kurýer.

tnt Express nv, thomas ýurt boýunça ulag, Gollandiýanyň hoofddorp şäherinde ýerleşýän halkara kurýer iberiş hyzmatlary kompaniýasydyr. Firma 63 ýurtda doly iş alyp barýar we 200-den gowrak ýurda resminamalary, posylkalary we ýük böleklerini iberýär.

gyssagly poçta hyzmaty

ems nyşany

ems, ähliumumy poçta birleşiginiň poçta operatorlary tarapyndan hödürlenýän resminamalar we harytlar üçin halkara poçta gyssagly poçta hyzmatydyr. Döwlet geňeşi tarapyndan tassyklandy, Hytaý poçta ekspress we logistika ş. " , Hytaýda iň giň örtük we iň baý önümler.

 
Top