kabul edilen usullar
içerki sargytlary
kredit kartoçkasyny (kärdeşler arkalaşygy, wiza, masterkart, açyş, amerikan ekspressi), gowşuryş üçin nagt pul, kepillendirilen çek, telegraf / sim geçirmek, pul sargytlary, alipaý ýa-da beýleki amal amallaryny kabul edýäris. telegraf / sim geçirişini ýa-da eskro amallaryny kabul edýän
halkara sargytlar : günbatar bileleşigi, paypal, pulgram, alipaý.
we ş.m.

töleg bellikleri käbir sargytlaryň iň
az
mukdary 100.00 dollar talap edip biler.
gowşurmak
üçin 3-5 goşmaça gün talap edip biler.
sim geçirimleri
, faktura belgisini we bank resminamalaryňyza sargyt maglumatlary goşmagyňyzy haýyş edýäris. käbir sargytlar üçin töleg alynmagy mümkin. proforma hasap-fakturamyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
* soragyňyz bar bolsa biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. sagbol!

telegraf geçirmek

t / t nyşany

telegraf geçirmek ýa-da teleks geçirmek, köplenç tt bilen gysgaldylan, daşary ýurtlara pul geçirmegiň elektron serişdesine degişlilikde ulanylýan taryhy termin. pul iberilende pul tölegi ýygnalýar. Taryhy taýdan "t / t", pul geçirimini amala aşyrmak üçin bir bankdan beýlekisine kabel habaryny aňladýardy.

Dünýädäki iň uly bank we maliýe hyzmatlary edaralarynyň biri bolan hsbc, dört sany global işi arkaly millionlarça müşderä hyzmat edýär. hsbc-iň Afrika, Aziýa, opeewropa, Demirgazyk Amerika we Günorta Amerikadaky 80 ýurtda we sebitde 6,600 töweregi ofisi we 60 million töweregi müşderisi bar.

paypal pul ibermegiň, onlaýn töleg geçirmegiň, pul almagyň ýa-da täjir hasaby açmagyň has çalt we ygtybarly usulydyr. paypal, tölegleri we pul geçirmelerini internet arkaly amala aşyrmaga mümkinçilik berýän amerikan, halkara elektron söwda işidir. onlaýn pul geçirimleri çekler we pul sargytlary ýaly adaty kagyz usullary bilen tölemegiň elektron alternatiwasy bolup hyzmat edýär.

alipay.com, töleg tölemezden üçünji tarap onlaýn töleg platformasydyr. 2004-nji ýylda alibaba topary we ony esaslandyryjy jack ma tarapyndan Hytaýda satuwa çykaryldy. Analitik gözleg hasabatyna görä, 300 million ulanyjy bilen Hytaýda iň uly bazar paýy we 2014-nji ýylyň fewral aýynda Hytaýyň onlaýn töleg bazarynyň ýarysyna gözegçilik edýär.

günbatar bileleşigi bilen dünýädäki dostlaryňyza we maşgalaňyza onlaýn pul iberiň. bank hasabyna ýa-da nagt pul almak üçin pul geçiriň. günbatar kärdeşler arkalaşygy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän maliýe hyzmatlary we aragatnaşyk kompaniýasydyr. demirgazyk amerikan ştab-kwartirasy meridian, kolorado ştatynda ýerleşýär, emma poçta salgysynda ýakyn iňlis diliniň poçta belgisi ulanylýar. 2006-njy ýylda hyzmatyny bes edýänçä, günbatar bileleşigi telegramma alyş-çalyş işinde iň meşhur kompaniýady.

pul geçiriň we 334000-den gowrak pul programmasy agentliginde 10 minutyň içinde onlaýn töleg töläň. ygtybarly we elýeterli pul geçirmek! Moneygram ştab-kwartirasy Tehasda ýerleşýän Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän pul geçiriş kompaniýasydyr. st. louis park, minnesota we brooklin merkezi, minnesota, köl, kolorado we dünýädäki sebit we ýerli ofislerdäki jaň merkezi.

Top