Hil barlagy

KEY-Komponentler, ähli elektroniki üpjünçilik zynjyrynda köp sanly galp bölekleriň bardygyny bilýärler, bu müşderiler üçin çynlakaý meselelere we erbet netijelere sebäp bolardy. Şonuň üçin her önümiň hiline gözegçilik etmegi haýyş edýäris, iberilmezden ozal ygtybarly we ygtybarly, täze we asyl bolmaly.

KEY-komponentleri boýunça bölek synag prosesi

HD wizual barlag
HD wizual barlag
Defokarky kesgitleme, ýüpek ekrany, kodlaşdyrma, ýokary kesgitleme, okislenýän ýa-da galp bölekleri anyklap bilýän lehim toplaryny kesgitleýär.
Jemleýji funksiýa synagy
Jemleýji funksiýa synagy
Funksional synag wagtynda DUT-dan çykýan signallaryň naprýa .eniýe derejesini funksional deňeşdirijiler tarapyndan VOL we VOH salgylanma derejeleri bilen deňeşdirýärler. Çykyş zolagy, çykyş naprýa .eniýesini almak üçin synag sikliniň takyk nokadyny gözegçilikde saklamak üçin her çykyş nokady üçin wagt bahasy berilýär.
Açyk / Gysga synag
Açyk / Gysga synag
Açyk / şortik synagy (dowamlylyk ýa-da aragatnaşyk synagy hem diýilýär) enjam synagynda, DUT-daky ähli signal nokatlaryna elektrik aragatnaşygynyň edilendigini we başga bir signal nokadyna ýa-da güýç / ýere gysgalmaýandygyny tassyklaýar.
Programmirleme funksiýasynyň synagy
Programmirleme funksiýasynyň synagy
Okalýan, pozulýan we programma funksiýasyny barlamak, şeýle hem digtal ýady, Microcontrollers, MCU we ş.m. çipleri boş barlamak.
Rentgen we ROHS synagy
Rentgen we ROHS synagy
X-RAY wafli we sim baglanyşygynyň we ölü baglanyşygynyň gowydygyny ýa-da ýokdugyny tassyklap biler; ROHS synagy, fotowoltaik enjamlar bilen lehim örtüginiň önüm pinini we gurşun mazmunyny daşky gurşawy goramak arkaly amala aşyrylýar.
Himiýa derňewi
Himiýa derňewi
Bölümiň galpdygyny ýa-da täzelenendigini himiki derňew arkaly barlaň.
Top