girdeji üçin, aksiýa bar bolsa çalşarys (ýa-da yzyna gaýtaryp bereris), aksiýa ýok bolsa yzyna gaýtaryp bereris. önümiň bahasy kesgitlenýär. kepilligiň önümiň bahasyndan ýokarydygyny kabul etmeýäris. Iň ýokary kepillik bahasy önümiň bahasyndan ýokary bolmaly däldir. Önümiň kepillik möhleti önüm müşderä gelende başlaýar.

356 günlük kepillik üçin aşakdaky şertleriň ulanylmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

(1) müşderi nädogry ulanýan bolsa we üýtgetmek ýa-da sökmek arkaly kynçylyk döredýän bolsa.
:
_ beýleki önümler bilen bilelikde zeper; 365 günlük kepillik, tebigy betbagtçylygy / ýangyny / zeper ýetmegini we kesgitlenmedik elektrik üpjünçiliginiň (naprýa .eniýe, ýygylyk) ýa-da beýleki daşarky faktorlary öz içine almaýar.
. önümi gowşurmagyň gijikdirilmegi, betbagtçylyklar, müşderiniň maksadyna laýyk gelmeýän zatlar, peýdasyz, utgaşyklyk meselesi, näsazlyklar we ş.m.

aşakdaky sebäplere görä ýitginiň öwezini dolmaýarys.

. kompýuter maglumatlary dikeltmegiň bahasy)
(2) müşderilere önüm barada takyk maglumat bermäge borçlanýarys. Ulanylanda, satyn almanyň dogrulygyny üpjün etmek üçin önümiň beýanyny, aýratynlyklaryny, öndürijisini we beýleki takyk maglumatlary barlaň.

önümi yzyna gaýtaryp ýa-da çalşyp bilerinmi?

iberen önümimizde näsazlyk bar bolsa, diňe aşakdaky şertleriň hemmesi ýerine ýetirilen halatynda önümiň çalşylmagyny ýa-da yzyna gaýtarylmagyny kabul ederis.
.
(2) önümler gowşurylandan soň 365 günüň dowamynda ýokardaky kemçilikler barada bize habar berilýär

önümi yzyna gaýtarmak ýa-da çalyşmak islesem näme?

. yzyna gaýtarylan maglumatlary gözden geçirmäge kömek ediň. yzyna gaýtarylmazdan ozal ähli materiallar / maglumatlar gözden geçiriler.
(2) material hakyky we täsirli bolsa, satuwdan soňky bölümimiz rma iberer. rma belgisi berlen senesinden 30 günüň dowamynda hereket edýär. rma belgisi yzyna gaýtarylan önümleriň müşderiniň hasabyna dogry hasaplanmagyny üpjün edýär. rugsatsyz girdejiler iberijä gaýtarylar. satyjy tarapyndan berlen ygtyýarnama belgisiz harytlar haýsydyr bir sebäp bilen yzyna gaýtarylyp berilmez.

ýyly ýatlatma.

(1) yzyna gaýtarylmagyny haýyş edeniňizde, asyl satyn alyş sargytlarynyň göçürmesini bermegiňizi haýyş edýäris.
(2) gözleglerimizde we ýok etmegimizde bize kömek etmek üçin önümler asyl gaplamalar we ýazgylar bilen yzyna gaýtarylmalydyr.
(3) hasabyňyz paýlanyş merkezimizde önümiň yzyna gaýdyp gelendigi tassyklanandan soň hasaplanar.
(4) alnan zeper ýeten önümler daşarky ýük daşaýan konteýnerde zaýalanan bolsa, haryt alanyňyzda daşaýjynyň zyýany barada habar bermegiňizi haýyş edýäris. Zyýan barada jikme-jiklikler üçin Key Components satuw ofisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
.
Müşderi satyjynyň gowşurylandan 365 günüň dowamynda ýetmezçiligi, zeper ýetmegi ýa-da kemçiligi barada satyja ýazmaça habar bermese, önümiň kabul edilendigi hasaplanýar, Key Components önüm bellikleri bolmaly. Müşderi.
.
_
_ ähli gollanmalar, esbaplar we gaplamalar önüme dakylýar.
(10) has köp maglumat ýa-da önümi yzyna gaýtarmak haýyşlary barada soraglar üçin müşderi hyzmat merkezine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:

Top