NOOK bölegini, mukdaryny, öndürijisini we maksat bahasyny dolduryň (eger bar bolsa). Şeýle hem BOM faýly ýükläp bilersiňiz.
BTW aragatnaşyk maglumatlary zerur, satuwlarymyz size gysga wagtda jogap berer!
Islendik sorag, kömek üçin [email protected] bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Top